Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του ιστότοπου www.ismaison.gr υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, καθώς και του Γενικού Κανονισμού 2016/679/ΕΕ για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ). Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών του ιστότοπου www.ismaison.gr αποτελεί το άρθρο 6§1, στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ.

Η χρήση των υπηρεσιών του προαναφερόμενου ιστότοπου και η υποβολή προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται τη συγκατάθεση του πελάτη για τη συλλογή, την αποθήκευση και την επεξεργασία τους υπό τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω και βάσει επιλογής, η οποία θα είναι ευκρινώς διαθέσιμη σε αυτόν.

Η NΙΝΙΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , δυνάμει του άρθρου 6 του ως άνω Ν. 2472/1997, τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των πελατών της για λόγους επικοινωνίας και στατιστικής ενημέρωσης και μπορεί να προβεί σε επεξεργασία τμήματος ή του συνόλου των στοιχείων του αρχείου αυτού για λόγους στατιστικής ή βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικό πρόσβασης), καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα επισκέψεων στον ιστότοπο www.ismaison.gr το ιστορικό παραγγελιών, τη δαπάνη ανά παραγγελία, τον κατάλογο επιθυμητών προϊόντων, τη συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, τα δεδομένα διαδικτυακής περιήγησης, τα δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα cookies.

Η NΙΝΙΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα των πελατών της και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα ή μηνύματα προσφορών, πλην αντίθετης ρητής επιλογής από τον πελάτη, η οποία θα είναι ευκρινώς διαθέσιμη σε αυτόν. Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που ορίζονται με τους όρους χρήσης και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα υφίσταται ενεργός ο λογαριασμός του πελάτη στον ιστότοπο www.ismaison.gr πλην αντίθετης ρύθμισης της ισχύουσας φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας. Μετά τη λήξη της ανωτέρω περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της NΙΝΙΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ακυρώνονται οριστικά ή μένουν ανώνυμα με τρόπο ανεπανόρθωτο.

Η NΙΝΙΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ δεν έχει δικαίωμα ούτε πρόκειται να μεταβιβάσει το αρχείο προσωπικών δεδομένων των πελατών της σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν επιτάσσεται εκ του Νόμου.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ο πελάτης του ιστότοπου www.ismaison.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αποστολή σχετικού αιτήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

(α) πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και τις σχετικές με την επεξεργασία τους πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ,καθώς και σχετικό ηλεκτρονικό αντίγραφο

(β) διόρθωση των ανακριβών δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ

(γ) τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ

(δ) τον περιορισμό των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ

(ε) ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, με σκοπό τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα) υπό τους όρους του άρθρου 20 ΓΚΠΔ

Ο πελάτης του ιστότοπου www.ismaison.gr έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αποσύροντας τη γενική συναίνεση επεξεργασίας τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 21§1 ΓΚΠΔ και αναφέροντας λόγους υπέρτερου συμφέροντος που κατισχύουν των έννομων συμφερόντων επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων από την NΙΝΙΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ σύμφωνα με το άρθρο 6§1, στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ. Μπορεί, επίσης, να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς της κατάρτισης προφίλ ή απευθείας εμπορικής προώθησης σύμφωνα με το άρθρο 21§2-3 ΓΚΠΔ.

Τέλος, ο πελάτης του ιστότοπου www.ismaison.gr διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του γονέα ή του κηδεμόνα του ανηλίκου. Το αίτημα αποστέλλεται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] .

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του ιστότοπου www.ismaison.gr είναι η εταιρεία με την επωνυμία « NΙΝΙΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ». Τα δεδομένα των πελατών του προαναφερόμενου ιστότοπου συλλέγονται μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους οι ίδιοι έχουν συναινέσει.Οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων βρίσκονται εντός της ΕΕ και δεσμεύονται από τον Γενικό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ (ΓΚΠΔ). NΙΝΙΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ έχει λάβει κάθε αναγκαίο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο ώστε τα δεδομένα των πελατών της να είναι ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Για ερωτήσεις σχετικά με τον ιστότοπο www.ismaison.gr ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] .

Χρήση «cookies»

Χρησιμοποιούμε cookies (αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/πελάτη ορισμένου ιστότοπου αποθηκεύοντας τις επιλογές του, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεων) για να διευκολύνουμε την πλοήγηση στον ιστότοπο www.ismaison.gr , να παρέχουμε εξατομικευμένες πληροφορίες και να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες των πελατών μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου www.ismaison.gr και δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών / πελατών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Τα cookies διαγράφονται αυτόματα κατά την έξοδο του επισκέπτη / πελάτη από τον προαναφερόμενο ιστότοπο.

Ο πελάτης του ιστότοπου www.ismaison.gr μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του (browser) μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει ήδη αποθηκευμένα cookies, να εμποδίσει την εγκατάσταση νέων cookies, να εμποδίσει τηνεξατομικευμένη διαφήμιση ή να ζητήσει να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του βάσει επιλογής, η οποία θα είναι ευκρινώς διαθέσιμη σε αυτόν.